Stadgar för Huaröds Byalag


§1 Namn
Föreningens namn är Huaröds Byalag,
§2 Säte
Föreningens säte är Huaröd, Kristianstads kommun
§3 Ändamål
Huaröds Byalag är en ideell förening och således allmännyttig, vilket innebär
att den inte bedriver affärsmässig verksamhet.
Byalagets uppgift är att tillvarata bygdens och invånarnas intressen.
§4 Medlemskap
Medlemskap är öppet för alla som äger fastighet, är bosatt i eller har annan
anknytning till Huaröd.
§5 Medlemsavgift
Medlemsavgift erläggs årsvis. Årsmötet beslutar varje år om avgiftens
storlek.
§6 Styrelse
På årsstämma väljs en styrelse som skall bestå av lägst 5 ledamöter. Årsstämman
kan även utse högst tre suppleanter. Valbar är den som är mantalsskriven
i församlingen. Styrelsen är beslutsför vid minst 4 ledamöter
närvarande. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst.
Vid årsstämman väljs även en ordförande för styrelsen. Dennes mandatperiod
är ett år och övriga ledamöters och suppleanters två år.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör.
Styrelsen beslutar om tid och plats för sina sammanträden. Dessa kungörs
genom anslag i byn och är öppna för alla medlemmar.
§7 Firmateckning
Föreningens firma tecknas av styrelsen eller den eller de styrelsen utser.
§8 Verksamhetsår
Föreningens verksamhetsår är kalenderår.
§9 Årsredovisning
Styrelsen ansvarar för att löpande redovisning sker samt att årsredovisning
upprättas och överlämnas till revisorerna senast två veckor före ordinarie
årsstämma.
§10 Revisorer
För granskning av styrelsens räkenskaper och förvaltning väljes på årsstämman
två revisorer och en ersättare med en mandatperiod på ett år.
Revisorerna skall avge revisionsberättelse senast en vecka före årsstämman.
§11 Årsstämma
Ordinarie årsstämma hålls i februari månad året efter verksamhetsårets
utgång. Byarådets ordförande är även ordförande vid årsstämman. Kallelse
sker senast två veckor i förväg och kungörs genom anslag i byn. Styrelsen
äger rätt att besluta om att kallelsen även distribueras till hushållen
i Huaröd med omnejd. Protokoll föres genom ordförandes försorg och justeras
av denne och en justeringsman.
Vid årsstämman skall följande ärenden behandlas:
fråga om mötet behörigen kallats
val av en protokolljusterare
fastställande av räkenskaperna
framläggande av revisionsberättelse
ansvarsfrihet för styrelsen
val av styrelse
val av ordförande
val av revisorer
val av valberedning
beslut om medlemsavgiftens storlek
övriga frågor

§12 Ändring av stadgarna
Ändringar av dessa stadgar beslutas på årsstämma.
§13 Upplösning
Om föreningen saknar förutsättningar att driva verksamheten beslutas på
årsstämma om upplösning.
Eventuellt kvarvarande tillgångar skall användas för det ändamål föreningen
bildats.
Stadgarna är antagna av årsstämman den 28 februari 2006.