Verksamhetsberättelse Huaröds byalag 2020

HUARÖDS BYALAG

Byalagets uppgift är att ta tillvara invånarnas och Huarödbygdens intressen. Bygden utgör en liten del av Kristianstads kommun, vilket gör att byalaget är ett viktigt forum för huarödsborna gentemot kommunen, myndigheter och andra.

Styrelse

Aldo Iskra, ordförande
Bodil Fredriksson, vice ordförande
Per Ferrington, ledamot
Linda Anderberg, ledamot
Christoffer Nordgren, ledamot
Lina Mattsson, ledamot
Lars Tjärnvall, sekreterare (ej vald av årsmötet)

Verksamhet

Den rådande pandemin och försiktigheten vad gäller smittan av covid 19 har fört med sig en väsentlig åtstramning i genomförandet av byalagets sociala evenemang. Byasamlingarna och de andra aktiviteterna där byalaget är värd har i de flera fall avlysts eller ägt rum via digitala medier.

Framtiden för förskolan och skolan i Huaröd har engagerat styrelsen alldeles särskilt, inte minst för att möjligheten till skolgång i byn är central för bygdens utveckling. Byalaget har samverkat med Huaröds föräldraförening gentemot kommunen, i media, i kontakten och möten med ansvariga politiker och tjänstemän. Kommunen tog i år ett beslut om stängning av skolan. Byalaget utreder möjligheten av fortsatt skolverksamhet, exempelvis i kooperativ form.

Huarödsbadet kunde räkna många besökare denna sommar, även badande från de från byarna i Huaröds omnejd. När det blev bekant för styrelsen att kommunen övervägde en nedläggning av badverksamheten bestämde sig byalaget att uppvakta av kommunens beslutsfattare. Den politiska majoriteten beslöt att lägga ner badverksamheten efter 2021. Enligt ansvariga tjänstemän behöver badet en teknisk investering på cirka 7 miljoner kronor, pengar man idag från politiskt håll säger sig sakna. Byalaget fortsätter uppvakta kommunen för en omprövning av beslutet.

Under året har byalaget satt som mål att fördjupa kontakten och dialogen med kommunen. Det är skälet till att byalaget från och med 2020 är aktivt i kommunens Landsbygdsråd. I rådet driver vi frågor som rör Huarödbygdens framtid. De ärenden som behandlats har handlat om skolan i byn, om badet, kollektivtrafiken, om dialogen med politiker och tjänstemän samt annat. Deltagandet i rådet ger byalaget större kunskaper om kommunens planer för Huaröd. Informationen som når oss ger byalaget insikt i politiska processer, samtidigt som nya kontaktar tas och nätverk byggs. Byalaget och rådet har beslutat att tillsammans med andra byar i kommunen uppvakta kommunstyrelsens representanter. Byalaget verkar för en samverkan mellan byarna i kommunens landsbygd. Lyckas vi, då stärks landsbygdens och Huaröds röst. Genom rådet och byalaget har huarödsborna givits tillfälle att komma med synpunkter på kollektivtrafikens status i Huaröd och att ge förslag om förbättringar. Rådet har beviljat byalaget 22 500 kronor för arbetet med en ansökan om friskola i Huaröd. Landsbygdsrådet bekräftar för styrelsen att viktiga frågor måste behandlas långsiktigt och uthålligt.

Byalaget ser med glädje på föreningen Huans framgångar med övertagandet av klubbhuset i byns mitt. Övertagandet möjliggjordes av en väl processad ansökan om EU-medel för landsbygdsutveckling. Klubbhusets ägare, Huaröds idrottsförening, var en viktig part i framgången. Målet är att skapa en mötesplats för sociala aktiviteter, för konst och kultur. Sedan initiativet till Huan togs, det var i samband med ett möte om klubbhusets framtid, som sammankallats av HIF, har styrelsen bistått processen.

Styrelsen initierade en rad möten för bygdens föreningar och för intresserad allmänhet under benämningen Byasamling. Syftet är att dela och sprida angelägen information, att utveckla kontakter och nätverk och att bidra till fördjupad samverkan mellan etablerade föreningar samt att stimulera till nya partnerskap och grepp.

Nätverket Bygga & Bo i Huaröd verkar för inflyttning och utveckling att boenden i bygden. Styrelsen stödjer nätverket i kontakterna med kommunen.

En väsentlig del av byalagets verksamhet utgörs av Kulturgruppen. Gruppen lämnar en egen verksamhetsberättelse till årsmötet.

Under året genomfördes 8 protokollförda sammanträden i styrelsen. Byalaget var värd för 6 byasamlingar. Midsommarfirandet och marschallutsättningen i byn vid Alla helgons genomfördes med hänsyn till pandemin och till de restriktioner som myndigheterna utfärdat..

Byalaget har omnämnts i Kristianstadsbladet
(2020-03-20) Debatt: Dags att hedra Huaröds kulturbärare,
(20-04-14) Debatt: Jag brinner för landsbygden – Vad gör ni?,
(20-04-20) Fyra profiler kan ge byn nya gator,
(20-05-20) Efter nedläggningen: Byborna tänker starta egen skola,
(20-10-28) Byarna som lyser under Allhelgonahelgen,
(20-11-23) Miljonbidrag kan rädda Huarödsbadet. Dessutom har ledamöter i byalaget hörts i frågan om skolans framtid i SR-Kristianstad.